Retningslinjer for inntak og prioritering ved psykiatrisk poliklinikk

Hvem har rettigheter? Og hvem skal prioriteres?

Mann som holder vekt
Helsedirektoratet har utarbeidet en prioriteringsveileder for psykisk helsevern for voksne. Denne slår fast at poliklinikker i psykisk helsevern skal vurdere søknader i forhold til bestemmelsene om rett til helsehjelp. Prioriteringsreglene skal bidra til at de pasientene som trenger det mest, skal komme raskest til den riktige helsehjelpen. I tillegg skal det gjøres en vurdering av forholdet mellom forventet nytte og forventet ressursbruk.

Følgende tilstander vurderes å kunne gi rett til helsehjelp ved spesialisthelsetjeneste:

  • invalidiserende angstlidelse
  • moderat til alvorlige depressive lidelser
  • psykoselidelser
  • bipolare lidelser
  • alvorlige spiseforstyrrelser
  • alvorlig ADHD
  • Eventuell personlighetspatologi vurderes på grunnlag av symptomer.

Ved vurderingen vil omsorg for barn, rusproblemer, alder, komorbide tilstander, vansker med å holde på jobb, risiko for at vanskene kan forårsake skilsmisse/ brudd og selvskading/selvmordsfare tillegges vekt. Slike forhold må derfor beskrives i henvisningen.

For personer som har hatt traumatiske livshendelser eller har psykisk utviklingshemming er det ikke alvorlighetsgraden på hendelsen (traumet)/ graden (av utviklingshemming) som vil være avgjørende, men symptomnivået.

Dersom fastlegen vurderer at pasienter har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten, sendes en henvisning til poliklinikken. Søknaden blir vurdert av spesialist innenfor 10 virkedager. 

Søknadene vurderes og prioriteres. De vurderes ut fra kriteriene for rett til nødvendig helsehjelp, og de retningslinjer myndighetene har lagt for dette. Poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten er en begrenset ressurs som skal forbeholdes de pasientene som har nytte av behandlingen. Med nytte menes at de forventes å få en bedring av sin psykiske helse gjennom kontakten ved poliklinikken.

De pasientene som har langvarige og kroniske lidelser, forventes å få sin hovedoppfølging av fastlege og kommunens avdeling for psykisk helse. Spesialisthelsetjenesten vil evt. komme i tillegg til denne.

Behandlingsplan sendes fastlegen ved etter basis utredning (6 uker) eller utvidet utredning (12 uker). Ved evt. revurdering av behandlingsopplegget sendes ny behandlingsplan. Epikrise sendes innen 7 kalenderdager når pasienten avsluttes i poliklinikken. 

§ 2. Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten (prioriteringsforskriften)

Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientrettighetsloven § 2-1b annet ledd, når:

a)      pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen og
b)      den forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av helsehjelpen.

Forventet nytte av helsehjelpen vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at helsehjelpen kan øke pasientens livslengde og/eller livskvalitet gjennom å gi økt sannsynlighet for: 

a)      overlevelse eller redusert funksjonstap
b)      fysisk eller psykisk funksjonsforbedring
c)      reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag

Pasienten er utskrivningsklar fra poliklinikken når: 

  • Problemstillingen i henvisningen er avklart
  • Øvrige problemstillinger som har fremkommet i hovedsak er avklart

Dersom poliklinikken avstår fra å avklare enkelte spørsmål, skal dette redegjøres for. 

Behandlingen i poliklinikken skal ha gitt resultater i form til bedre psykisk helse, eller det skal ha vært avklart at videre behandling ikke vurderes til å svare til rett til nødvendig helsehjelp. Det skal foreligge en klar diagnose, samt plan for videre oppfølging av pasienten.

Dersom pasienten ikke følger opp behandlingen i poliklinikken vil han/hun bli avsluttet selv om ikke overnevnte er fullført.

Sist oppdatert 21.07.2020