En person som holder en presentasjon for en gruppe mennesker

Kurs og undervisning

Jæren DPS arrangerer kurs og undervisning rettet mot egne ansatte, samarbeidsparter, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. Undervisningen vektlegger tverrfaglighet og tilgjengelighet for en vid målgruppe. De fleste av våre kurs holdes i vårt Amfi.

Temaene for undervisningen vil være varierte og aktuelle ut fra sentrale føringer og lokale ønsker og behov. Forslag til tema rettes til forsknings- og undervisningsleder. 

Åpne forelesninger skal være en kommunikasjonsarena der målet er å gi informasjon i et folkehelseperspektiv til alle interesserte. Tema er allmenne, og vi ønsker en dialog underveis. Gratis inngang.​ 

For personer med psykiske lidelser er kunnskap og mestringsstrategier knyttet til helseutfordringene viktig. Ved Forsknings- og undervisningsenheten (FoU) har vi erfaringskonsulenter med bruker- og pårørendeerfaring i tillegg til utdanning innen helse og undervisning. Vi samarbeider med fagfolk og brukere om å utvikle tilpasset opplæring av pasienter, pårørende og helsepersonell. Helsepersonell har fagkompetanse, mens brukere og pårørende ofte har viktig kunnskap om hvordan det er å mestre sykdommen i hverdagen.

Les mer om LM...

Jæren DPS har som en del av målsettingen å styrke den lokale kompetansen i samarbeid med kommunene, blant annet gjennom undervisning. Jæren DPS gjør dette med å arrangere flere halvdags- og heldagsseminar hvert semester. 

Les mer om seminarer...

Treningskontakter er ressurspersoner i lokalmiljøet som har gjennomført kursprogrammet ”Kurs for Treningskontakter”. Treningskontaktene skal bidra til økt deltakelse i fysisk aktivitet og friluftsliv på ulike treningsarenaer i nærmiljøet tilpasset den enkeltes behov samt deltakelse i forskjellige idrettsarrangement. Treningskontaktene skal motivere og delta aktivt i treningene og har dette som jobb. De blir lønnet av NAV, kommunen eller bydelen de arbeider i.

Les mer om treningskontaktkurs...

Kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” er etter modell av VIVAT, som er et av flere oppfølgingstiltak knyttet til Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet. Kurset undervises av registrerte kursledere, som er lokale fagpersoner.

Les mer om VIVAT-kurs...

Videreutdanning i psykisk helsearbeid skjer i samarbeid mellom Jæren DPS og VID.

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er rettet spesielt mot helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske problemer og/eller lidelser. Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter til å yte profesjonell og tverrfaglig hjelp og omsorg til mennesker med psykiske lidelser. Studentene skal gjøres i stand til å ta i bruk pasientens eller klientens iboende ressurser. Målet er å bedre menneskers psykiske helse på individ-, familie-, nettverks- og samfunnsnivå. Studiet fokuserer på verdier og relasjoner i profesjonell praksis, teoretisk kunnskap og brukerorientering.

Les mer...

Sist oppdatert 20.03.2023