Personvernerklæring

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:
 • I forbindelse med pasientbehandling og administrasjon av behandlingen
 • I forbindelse med forskning og kvalitetssikring
 • Ved utdanning av helsepersonell
 • Ved generelle henvendelser til oss
 • Du har meldt deg på et kurs eller et seminar
 • Du abonnerer på nyhetsbrev
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du er ansatt hos oss

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

 • Vi mottar opplysninger om deg fra et myndighetsorgan
 • En ansatt har oppgitt deg som nærmeste pårørende
 • En jobbsøker har oppgitt deg som referanse

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@jdps.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. 
Les mer om retten til innsyn på Datatilsynets informasjonssider

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. 
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger på Datatilsynets informasjonssider.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. 
Les mer om retten til sletting på Datatilsynets informasjonssider.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. 
Les mer om retten til begrensning på Datatilsynets informasjonssider.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. 
Les mer om retten til å protestere på Datatilsynets informasjonssider.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. 
Les mer om retten til dataportabilitet på Datatilsynets informasjonssider.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Se våre kontaktsider for ytterligere informasjon. 

Vennligst ikke oppgi helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger ved henvendelser på e-post.

Du kan klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til oss, men hvis ikke klagen tas til følge vil vi videresende den til rette klageinstans (fylkesmann eller Datatilsynet) for å behandle saken.

Telefon
Når du ringer oss lagrer vi informasjon som er nødvendig for administrasjon og drift av telefonsentralen. For eksempel ditt telefonnummer og samtalens varighet. 

E-post
Vi bruker TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste webmailtjenester støtter dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS.

Kameraovervåking
Av sikkerhetshensyn er deler av sykehusområdet overvåket. Overvåkningen tas ikke opp.  

Generelle henvendelser
Når du kontakter oss behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. 

Dersom det er arkivverdige opplysninger vil de bli registrert i vårt saksbehandlingssystem.

Spørreundersøkelser
Når vi gjennomfører spørreundersøkelser, vil vi alltid informere om formålet med den, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Vi vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Postjournal og innsyn
Vi fører en systematisk og fortløpende oversikt over alle inngående og utgående saksdokumenter. Jæren DPS er privat ideell og er derfor ikke forpliktet til å offentliggjøre postjournal. 

Postjournalen inneholder opplysninger om avsender, mottaker og overskrift på saksdokumentet. Taushetsbelagte opplysninger blir unntatt fra offentligheten.

Forespørsler om innsyn blir arkivert.

Jobbsøkere
Dersom du søker jobb hos oss, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.
Alle stillingssøknader blir journalført i vår postjournal.

Vi er en privat ideell virksomhet, men er likevel delvis underlagt arkivloven som innebærer at vi har plikt til å lagre opplysninger om deg.

Vi har i dag en IKT-driftsmodell der Helse Vest IKT AS drifter en stor del av våre systemer, men der vi også har overlatt driften av noen systemer til eksterne parter.

Vi følger «Normen for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten» (Normen) og arbeider systematisk for å sikre at personopplysninger behandles slik at krav til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet er ivaretatt. Normen er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket.  

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Se våre kontaktsider for hvordan du kan kontakte oss. 
Sist oppdatert 28.01.2022