Eksempel på nettverksmøte

Barn og unge i familien

Familie og nettverk

Ved senteret er det et mål å fremme ulike behandlingsformer hvor en har fokus på pasientens egne ressurser og mestring. Ut fra dette perspektivet er "Familie og nettverk" definert som et viktig satsningsområde.

For å sikre kvalitet i samarbeidet med pårørende, er det i samarbeid med Erfaringsrådet utviklet prosedyrer og retningslinjer for pårørendearbeidet. Disse bygger blant annet på innspill fra dialoggrupper for pårørende som har vært arrangert ved senteret. Informasjonsmapper for pårørende er også et resultat av dette samarbeidet.

Dialoggrupper for pårørende er tiltak som har vært gjennomført i to perioder. Pårørenderepresentantene utformet ved gruppeavslutningen to dokumenter (Manifest 2004 og Brukermelding 2006) som ble overlevert direktør og fagledelse ved senteret, med lovnad om at dokumentene skulle tas med videre i utviklingen av tjenestetilbudet ved Jæren DPS.

Når nære omsorgspersoner er innlagt i sengepost eller går i poliklinisk behandling, har barn rett til og behov for informasjon og evt. oppfølging. Ved Jæren DPS ser vi pasienten også som mor eller far og gir hjelp og støtte også i rollen som omsorgsgiver. Erfaringer viser at foreldre opplever gjennom dette at de får en bedre helhetlig behandling. Ett av tilbudene er å arrangere familiesamtaler.

Les mer...  

Dette er et tilbud til pasienter og deres familier om å delta i flerfamiliegrupper som går over 2 år.

Dette er en behandlingsmetode hvor pasienten selv velger deltakere og temaer for møtet. Pasienter som har fått tilbudet ved Jæren DPS gir i stor grad positive tilbakemeldinger.

Les mer...

Jæren DPS inngår i Støttekontaktforum på Jæren hvor en samarbeider om god kvalitet i disse tjenestene. Et viktig mål er å opprettholde tilbudene for våre brukergrupper.

Les mer...

For å styrke foreldrefungering og familieliv, er det utviklet et foreldrekurs "Foreldre-barn-samspill". Kurset kan bestilles fra LM. Det samarbeides også med kommuner som arrangerer kurs for barn og unge som er pårørende.

Sist oppdatert 04.07.2023