Visjon, mål, strategi og verdier

Vår visjon er menneskeverd og kunnskap i sentrum – eit forpliktande løfte som vi kvar dag skal ha med oss og som skal føre oss vidare.

Gjerdeklyvar

Hovudmål

Vi vil yte spesialisthelsetenester til menneske som treng det, slik at dei kan få auka livskvalitet og betre helse. Dette skal vi oppnå  gjennom god utgreiing og behandling, utdanning av helsepersonell, forsking samt gjensidig opplæring mellom tilsette, pasient, pårørande og relevante instansar.

Jæren DPS

Strategi

  • Vi skal tenke nytt, vere fagleg oppdaterte og bidra til vidare utvikling.
  • Vi skal systematisk søke ny læring gjennom å våge å utforske det som er vanskeleg å få til.
  • Vi skal heile tida søke eit endå betre arbeidsmiljø.
  • Vi skal heile tida søke etter miljøforbetringar.

Verdiane våre

Vi vil vere:

Respektfulle
Opne
Modige

Last ned strategiplan (folder, PDF)

Sist oppdatert 13.12.2022