2023

Redegjørelse for likestilling og diskriminering

Visjonen til Jæren DPS er «Menneskeverd og kunnskap i sentrum». Menneskeverd ligger i bunn for alt vi gjør. Våre tre hoved-verdier er: «Respektfulle, åpne og modige» Både visjonen og verdiene handler om måten vi møter alle mennesker på. Dette gjelder både pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere. Strategien vår «Vi skal tenke nytt, være faglig oppdaterte og bidra til videre utvikling. Vi skal hele tiden søke et enda bedre arbeidsmiljø og miljøforbedringer»

Jæren DPS arbeider kontinuerlig med fokus på vår visjon, verdier og strategi. Dette for å fremme en bevisstgjøring i forhold til likebehandling og for å unngå diskriminering både i rekrutteringsarbeidet, ved lønnsfastsettelse, ved forfremmelse, tilbud om videreutdanning, tilrettelegging på arbeidsplassen eller tilrettelegging for å kunne kombinere arbeid og familieliv.

 

Jæren DPS er tilknyttet arbeidstakerorganisasjonen Virke og vi følger til enhver tid gjeldende tariffer eller fremforhandlede lokale særavtaler. Lik kompetanse og likt arbeid skal gi lik lønn, innenfor rammene av gjeldende tariffer, særavtaler og vedtatt lønnspolitikk for virksomheten.

Rutinene i personalhåndboken presiserer og ansvarlig-gjør lederne om at vår rekrutterings- og ledelsespraksis skal være preget av inkludering, mangfold, likestilling og ikke-diskriminering. Likestilling og faren for diskriminering er drøftet med ledere, tillitsvalgte og BU/AMU.  I de samme foraene er farene for ubevisst diskriminering drøftet. Alle stillingsutlysninger inkludere nå en mangfolds erklæring for å fremme inkludering og mangfold.

Vår årlige forbedringsundersøkelse inkluderer noen spørsmål knyttet til diskriminering, mobbing og trakassering. Eventuelle avvik/uønskede hendelser som fremkommer i undersøkelsen, har enhetsleder en særlig plikt til å undersøke og arbeide for å løse/rette opp. Resultater fra forbedringsundersøkelse blir fremlagt og drøftet i ledermøte, BU/AMU, med verneombudene og de tillitsvalgte. Hver avdeling lager i tillegg handlingsplaner for å følge opp funnene i undersøkelsen. 

I tillegg til disse tiltak og rutiner er det iverksatt en prosess for ytterligere økt fokus og forbedring rutiner knyttet til å identifisere, analysere, iverksette korrigerende tiltak for å motvirke risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling og mangfold samt vurdere resultatet av iverksatte tiltak.

 

 

Tilstand for kjønnslikestilling for 2023

 

Styret

Styret ved NKS Jæren DPS AS har i 2023 bestått av fem kvinner og en mann.

 

 

 

Oversikt over kjønnsfordeling ved Jæren DPS

 

2023

2022

(Antall)

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Ansatte

174

50

174

49

Midlertidig ansatte

6

2

9

2

Uttak av foreldrepermisjon (gj.snitt antall uker)

22

9

27

13

Deltid

80

24

81

21

Ufrivillig deltid

4

0

ikke kartlagt

ikke kartlagt

 

 

Det er overvekt av kvinnelige ansatte ca 78%, mot menn på 22% menn. Majoriteten av ansatte er faste ansatte, kun et fåtall har midlertidig ansettelsesavtale. Virksomheten har i tillegg noen tilkallingsvikarer.

Det er kartlagt hvor stor mange kvinner og menn som har deltidsstillinger. Ansatte med lavere ansettelsesandel enn 90% er regnet med i antallet. For Kvinnene utgjør andelen deltidsansatte 45%, mot 18% av mennene.

Det er i november 2023 gjennomført spørreundersøkelse for å kartlegge ufrivillig deltid. Spørreundersøkelsen ble lagt ut på intranett og det ble sendt varsel til alle ansatte både på e-post og meldingsvarsel i GAT. Undersøkelsen var gjennomført som ikke anonym undersøkelse for at virksomheten skal kunne ha en overordnet oversikt over samtlige deltidsansatte som har ufrivillig deltidsstilling i virksomheten.

I forbindelse med kartlegging av ufrivillig deltid i 2023 var det 14 personer i deltidsstilling som svarte på undersøkelsen. Ti av de ansatte som besvarte undersøkelsen var frivillig deltid.  Fire ansatte bekreftet gjennom undersøkelsen ufrivillig deltid. Av disse fire var tre fast ansatte i stillingsstørrelser mellom 75-80%, en var midlertidig ansatt. Tre ønsket 100% og en 50% stilling. Tre av stillingene var utlyst som deltidsstillinger, mens 100% var mulig på ansettelsestidspunktet for en av stillingene. 

 

 

 

 

Det er foretatt en kartlegging av kjønnsfordelingen på ulike stillingsnivå/grupper.

Kjønnsfordeling stillingsgrupper 2023

Beskrivelse av stillingsnivå/-gruppe

 Kvinner

Andel kvinner

 Menn

Andel menn

Total

Total

174

78 %

50

22 %

224

Leger og psykologer

37

79 %

10

21 %

47

Sykepleier, vernepleiere, sosionomer, miljøterapeuter

98

78 %

 28

22 %

126

Assistenter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, kokker, miljøarbeidere

39

76 %

12

24 %

51

 

Kjønnsfordeling stillingsgrupper 2022

Beskrivelse av stillingsnivå/-gruppe

 Kvinner

Andel kvinner

 Menn

Andel menn

Total

Total

         174

78 %

           49

22 %

223

Leger og psykologer

38

83 %

 8

17 %

46

Sykepleier, vernepleiere, sosionomer, miljøterapeuter

96

78 %

27

22 %

123

Assistenter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, kokker, miljøarbeidere

40

74 %

14

26 %

54

 

Fordelingen på stillingsnivåene/-gruppene er hovedsakelig basert på eksisterende stillingskategorier i virksomheten og lengden på utdannelsen.

Vi har også vurdert likt arbeid og arbeid av lik verdi i utformingen av stillingsnivåene så langt det lar seg gjøre. De tillitsvalgte deltok i 2021 i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av lønnskartleggingen. Vi har valgt å følge samme prinsipper i lønnskartleggingen for 2023.  Resultatet av året lønnskartlegging vil bli fremlagt for tillitsvalgte.

I lønnskartleggingen har vi tatt utgangspunkt i lønnskjøring for november og beregnet en gjennomsnittslønn i virksomheten pr kjønn, kvinner og menn.  Tabellen angir kvinners lønn i forhold til menns lønn.  Vi har delt inn lønnen i ulike kategorier samt på ulike yrkes-/stillingsgrupper.

Kvinners lønn i forhold til menn

 Lønnn kartlegging  2023

Beskrivelse av stillingsnivå/-gruppe

Samlet lønn

Avtalt lønn/fast lønn

 Ulempe tillegg

Overtids godtgjørelse

Natural ytelse

Total

94 %

96 %

73 %

69 %

86 %

Leger og psykologer

97 %

94 %

65 %

48 %

0 %

Sykepleier, vernepleiere, sosionomer, miljøterapeuter

87 %

84 %

84 %

110 %

95 %

Assistenter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, kokker, miljøarbeidere

180 %

213 %

58 %

144 %

80 %

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er for kvinner 76%, mens det for menn er 74%.

Kat.1 Leger og psykologer:

Avtalt lønn for kvinnelige leger/psykologer mv.  er 94%, mot menns. Dette forklares med at det er flere kvinner i deltidsstillinger i denne kategorien enn menn. Gjennomsnittlig overtidsgodtgjørelsen er kun 48% for kvinner sammenlignet med menn, forskjellen forklares nok også her med at det er flere kvinnelige deltidsstillinger som ikke deltar i vaktordning.

Kat.2 Sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, miljøterapeuter mv.:

For denne yrkesgruppen utgjør samlet lønn 87% av menn, mens fast lønn utgjør 84%. Det er en økning fra 2021, hvor andelen kun var 76,5. Overtidsgodtgjørelse er imidlertid høyere for kvinner enn menn i denne kategorien yrkesgruppe og utgjør 100% sammenlignet med gjennomsnittlig overtid for menn.

 

Kat3. Assistenter, hjelpearbeidere, helsefagarbeidere, kokker, miljøarbeidere mv.:

For denne kategorien er gjennomsnittlig stillingsstørrelse høyere for kvinner enn for menn.  Avtalt lønn er vesentlig høyere, det samme er overtidsgodtgjørelse, begge knytter seg hovedsakelig til forskjellen i stillingsstørrelse. Når det gjelder faste ulempetillegg så utgjør kun kvinners andel 58% sammenlignet med menn. Dette kan nok forklares med at det er flere kvinnelige dagansatte i støttefunksjoner som ikke arbeider turnus og har ulempetillegg

 

 

  

Sist oppdatert 12.01.2024