Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Videreutdanning i psykisk helsearbeid skjer i samarbeid mellom Jæren DPS og VID.

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er rettet spesielt mot helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske problemer og/eller lidelser. Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter til å yte profesjonell og tverrfaglig hjelp og omsorg til mennesker med psykiske lidelser. Studentene skal gjøres i stand til å ta i bruk pasientens eller klientens iboende ressurser. Målet er å bedre menneskers psykiske helse på individ-, familie-, nettverks- og samfunnsnivå. Studiet fokuserer på verdier og relasjoner i profesjonell praksis, teoretisk kunnskap og brukerorientering.

Det er ikke ennå tatt noen bestemmelse vedrørende neste inntaksrunde. 
 

Det kreves minst tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfagene. Andre med tilsvarende bakgrunn kan også søke utdanningen. Minimumskravet til praksis etter endt grunnutdanning er ett års praksis i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette tilsvarer en 100 % stilling i et eller flere år eller en 50 % stilling i to eller flere år.
I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette kliniske arbeidet skal være i forhold til mennesker med psykiske problemer eller lidelser.

Studenter ved studeiperiode 2017-2019 har ansettelsesforhold hos en av følgende arbeidsgivere: Jæren DPS, Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssykehus, Jæren Øyeblikkelig Hjelp eller følgende kommuner; Hå, Time og Eigersund.
 

Studiet har 40 studieplasser som fordeler seg slik
 • Jæren DPS - 12 studieplasser
 • Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus:
  • Klinikk psykisk helsevern voksne - 10 studieplasser
  • Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige - 5 studieplasser
 • Jæren Øyeblikkelig Hjelp - 2 studieplasser
 • Hå kommune - 5 studieplasser
 • Time kommune - 4 studieplasser
 • Eigersund kommune - 2 studieplasser

 • Deltid over 2 år
 • 2 samlingsuker høst begge år
 • Studieleder: Lisbeth Borge, telefon: 22 45 18 34, lisbet.borge@vid.no
Sist oppdatert 02.06.2020