Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er godt for både kropp og sjel, det er ikke noe nytt. Det er derimot nytt at vi har mye forskning som bekrefter at fysisk aktivitet har god effekt på en rekke fysiske og psykiske lidelser.  Alle mennesker opplever glade og triste dager. Sorg, frustrasjon og nedstemthet er like naturlig del av livet som lykke og glede. For å takle det vanskelige trenger vi god psykisk helse.  Fysisk aktivitet handler om å samle på gleder som motvekt til motgang og problem. Mange erfarer gjennom fysisk aktivitet hvor godt det er å kjenne at kroppen fungerer.

Mann på fjelltur
Under innleggelse eller ved poliklinisk behandling gis det anledning til å delta i fysiske aktiviteter som en del av behandlingsopplegget. 

For å få treningseffekt må du trene regelmessig.  Rådet for fysisk aktivitet og ernæring tilrår en halv time aktivitet hver dag. Så lite skal det til for å få helseeffekt.  

Fysisk aktivitet er en del av behandlingstilbudet ved Jæren DPS. Dette tilbudet gis i kombinasjon med annen form for behandling. Det være seg ulike treningsøkter ved Elixia, turer, ridning, bowling og andre aktiviteter. 

Det går også å starte opp i Friskliv Jæren i forbindelse med kontakt med Jæren DPS. Friskliv Jæren er et lavterskeltilbud som ikke krever henvisning, men som en kan møte til på eget initiativ.
Les mer om Friskliv Jæren

En kan også søke kommunen en er bosatt i om treningskontakt dersom en trenger noen til å bistå en med treningen under behandlingen eller etter endt behandling.


Fysisk aktivitet som behandling

Fysisk aktivitet benyttes som behandlingsmetode ved både sengeposter og poliklinikk. Ved hver av de ulike enhetene skal det være minst to treningsansvarlige. En ansatt ved senteret arbeider på systemnivå for å implementere fysisk aktivitet som et tilbud både internt ved senteret, i samarbeid med kommunene via treningskontaktordningen og Friskliv Jæren. I tillegg har senteret ansatt både fysioterapeut og helsesportspedagog.

Aktivitetshåndboken er delt ut til alle behandlere og enheter. Senteret har treningskort og ledsagerbevis ved et treningssenter, samt at en stimulerer brukerne til å søke treningskontakt eller delta på Friskliv Jæren ved behov.

Det er opprettet et tett samarbeid mellom Jæren DPS og kommunen i opptaksområdet om viktigheten av fysisk aktivitet som et behandlings-, rehabiliterings- og aktiviseringsmetode.Partnerskap for folkehelse

​I september 2010 inngikk Jæren DPS partnerskapsavtale med Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune om folkehelsearbeid i Rogaland. Dette innebærer at partene skal samarbeide om helsefremmende tiltak for befolkningen i Rogaland. I dette samarbeidet inngår også mål om utjevning av helseforskjeller.

Partene har et felles ansvar for å spre erfaringer som kommer frem i forbindelse med folkehelsearbeidet. Partene er enige om å delta i felles nettverk for kommunikasjon og erfaringsutveksling.

I Partnerskapsavtalen har Jæren DPS forpliktet seg til å

 • Engasjere seg i det øvrige folkehelsearbeidet i fylket og delta i sentrale samarbeidsfora innen feltet.
 • Fungere som et ressurssenter i fylket på fysisk aktivitet og psykisk helse.
 • Ha en pådriverrolle med henblikk på fysisk aktivitet som behandlingstilbud innen psykisk helsearbeid i fylket.
 • Arbeide for å kunne tilby treningskontaktkurs for alle partnerskapskommunene i fylket.
 • Arrangere to treningskontaktkurs i året.
 • Sørge for kvalitetssikring av treningskontakttilbudet i fylket . 

Rogaland Fylkeskommune

 • Er regional utviklingsaktør med folkehelse som satsingsområde.
 • Følger opp Handlingsplan for folkehelse.
 • Koordinerer folkehelsenettverk for erfaringsutveksling og faglig styrking.
 • Bevilger årlig midler til partnerskap for folkehelse.

Fylkesmannen i Rogaland

 • Skal være faglig støtte i partnerskapet og formidle kunnskap og erfaringer om modeller og metoder innen folkehelsearbeidet.
 • Skal se til at statlige satsingsområder innen folkehelse følges opp.


Se også: 

Stavanger Turistforening


Aktivitetshåndboka, utgitt av helsedirektoratet

Sist oppdatert 29.06.2021