Et internt og eksternt fagutviklingsfelt

Barn som pårørende

Barn som pårørende arbeidet er et pasient- og pårørendearbeid som drives systematisk ved institusjonen. Spesielt fokuseres på familier med barn under 18 år der mor eller far er i behandling. Målet er å bedre mestring av foreldre- og omsorgsrollen og ivareta barnas situasjon. Gjennom dette vil en kvalitetssikre behandlingen overfor aktuelle pasienter samt hindre utvikling av psykiske lidelser i neste generasjon.

Tegnet bildet av person med tre medaljer rundt halsen

Tegning laget av Åse Frafjord Johnson, tidligere erfaringskonsulent ved JDPS www.asefrafjordjohnson.no, facebook: Livet er

1. januar 2010 kom en lovendring i Helsepersonelloven som gir barn som pårørende styrkede rettigheter når foreldre blir behandlet i helsevesenet. Jfr. ny §10a «Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende» og §25 «Opplysninger til samarbeidende personell». Likeledes ble det foretatt endringer i Lov om spesialisthelsetjenesten, bla annet at helseinstitusjoner skal ha barneansvarlig personell. «Ansvaret for disse er å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skal kan ha som følge av foreldres tilstand.»  (Lov om helsepersonell §10a).

Senteret har flere fagpersoner med roller som barneansvarlige. Disse er fordelt på alle behandlingsenheter (sengeposter, akutteam og poliklinikk).

I henhold til Rundskriv IS-5/2010 «Barn som pårørende» har barneansvarlig personell ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av pasientene. De barneansvarlige er et ressurspersonell som skal ha spesiell kompetanse på området og være en ressurs for kolleger og fagmiljø i sin enhet. Plikten til å bidra til å ta vare på interessene til barna som følge av foreldres tilstand, først og fremst gjelder helsepersonell med ansvar for behandling av pasienten. Det overordnede ansvaret for arbeidet med barn som pårørende har enhetsleder og senteres øverste ledelse.

Det foregår et omfattende eksternt samarbeid angående "Barn som pårørende". Senteret er representert i ulike prosjekt- og referansegrupper både i Jærkommunene, ved SUS, Rogaland A-senter og Bufetat. Innen dette samarbeidet ligger også deltakelse i koordineringsgruppen for den årlige nettverkskonferansen "Mot til å se - evne til å handle".

Bjarne Lemvik; 51 77 69 00, bjarne.lemvik@jdps.no

'Barn som pårørende'-arbeidet er avtalefestet med våre samarbeids-kommuner Klepp, Time, Hå og Gjesdal og Rogaland A-senter. Rus- og psykiatritjenestene i de 4 kommunene har alle definert barneansvarlig personell. Kommunenen samarbeider med DPS'et i enkeltsaker og ved kvartalsvise, tverretatlige møter.

Sist oppdatert 13.12.2022