Erfaringsrådet

Jæren DPS ønsker høy kvalitet på tjenestene som også er godt tilpasset pasienter og pårørende. For å oppnå dette trenger senteret å høste av erfaringer fra dem som faktisk benytter seg av tilbudet. Av den grunn er erfaringsrådet etablert og inngår i samarbeidet om utforming og evaluering av tjenestetilbudet. Rådet er et rådgivende organ for direktør og annen ledelse ved Jæren DPS.

En mann som holder en penn

Hva er erfaring?

Erfaring er den kunnskap eller viten man får gjennom egne opplevelser. Denne kompetansen representerer et viktig perspektiv. Medlemmene i Erfaringsrådet benytter egne erfaringer for å gi pasienter flest en stemme i driften av Jæren DPS.

Rådet har til enhver tid ca. 8 medlemmer med enten pasient- eller pårørendeerfaring. Medlemmene representerer enten en av jærkommunene eller en bruker- eller pårørendeorganisasjon. Direktør møter fast sammen med en ansattrepresentant som har rollen som sekretær.

Saker som behandles i Erfaringsrådet er saker som angår flere eller alle pasienter/pårørende. Eksempler på saker i Erfaringsrådet kan være etablering av nye tjenestetilbud, husordensregler i sengepostene eller rutiner for innkreving av egenandeler.

Det er mest praktisk om telefon- og mailkontakt går til rådets sekretær. Kontaktinformasjon for sekretær får du om du henvender deg i resepsjonen eller kontakter sentralbordet. Erfaringsrådet har egen postkasse i resepsjonen og brev kan også leveres direkte hit.

Medlemmene i rådet deltar også i en rekke av senterets andre råd og utvalg. I rådsmøtene utveksler og samordner medlemmene synspunkter og aktuelle saker oppsummeres.

Rådet skal ikke ha rollen som klageinstans i individuelle pasientsaker, disse rettigheter er i ivaretatt gjennom lovverk og pasientombudsordning o.a.

Representantene er også et bindeledd til jærkommunene og brukerorganisasjonene.

Sist oppdatert 25.05.2020