Inngang polklinikk

Gruppepoliklinikk

Gruppepoliklinikken har et behandlingsopplegg som passer for mennesker med vansker knyttet til selvfølelse, selvregulering og problemer i forhold til andre mennesker.

Utfordringer en gjerne har kan være raske uforståelige følelsesmessige svingninger, vansker med å ta i mot tilbakemelding, at en ofte kommer i konflikt, sliter med å ivare ta egne behov og å sette grenser. Diagnostisk gjelder dette i første rekke mennesker som lider av personlighetsforstyrrelser og personlighetsrelaterte problemer, samt personlighetsforandring etter svært belastende livshendelser, i tillegg til kronifiserte angst- og depresjonslidelser.

Informasjon for deg som er pasient eller pårørende Regler og anbefalinger for bruk av blogg/sosiale media under behandling ved JDPS

Gruppepoliklinikken har plass til ca 20  pasienter og behandlingen har en varighet fra minimum 4 måneder, opptil 2 år. Vi har løpende kartlegging av nye deltagere, med oppstart to ganger i året. Etter oppstart vil vi hver 6. måned sammen evaluere hvordan behandlingen går.

Første samtale ved gruppepoliklinkken er en gjensidig uforpliktende, avklarende samtale for begge parter. Deretter: Innledende utredning av personlighet, psykiske lidelser og mentaliseringsevne.

Etter inngått behandlingsavtale får man:

 • En mentaliseringsbasert problemformulering
 • Kriseplan for de som trenger det
 • Time(r) hos psykiater for evt. medikamentell behandling
 • Individualterapi ukentlig med gradvis avtrapping
 • 12 møter i mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe
 • Mentaliseringsbasert samtalegruppe
 • Kunst og uttrykksterapi eller kroppsbevissthetsterapi i gruppe
 • Dersom pasienten ikke er i strukturert jobb, skolegang, meningsfullt innhold på dagtid eller NAV-tiltak, blir det lagt aktive, realistiske planer for dette
 • Samarbeid med andre involverte behandlere, fastlege etc.
 • Informasjon og undervisning (en gang) for pårørende

For å utnytte kapasiteten i de ulike gruppene, kan det være at en begynner i noen av gruppene, før en begynner i samtalegruppen.

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe

Gruppen møtes 1,5 time ukentlig og over 12 ganger. Der gjennomgås temaene: Mentalisering, mentaliseringssvikt, følelser og følelsesregulering, tilknytning og tilknytningskonflikter. Det undervises i hva en personlighetsforstyrrelse er og om personlighetsrelaterte plager, samt begrunnelse og gjennomgang av behandlingsopplegget.

Individualterapi

Individualterapien foregår ukentlig den første tiden og reduseres deretter gradvis. I individualterapien får hver enkelt mer tid og rom for seg selv til å finne ut av og bearbeide, sammen med terapeuten, hendelser som tidligere «satte en ut». Opplevelser fra gruppeterapien kan tenkes gjennom og drøftes mer i detalj. Overordnet fokus er hva som skjer med den enkelte i forhold til andre mennesker.

Kroppsbevissthets terapi

I kroppsbevissthets terapi bruker vi enkle øvelser for å øke kontakten med egen pust, kroppsbevissthet, bakkekontakt og grensebevissthet. Etter hver øvelse tar vi korte runder der det kan settes ord på hva som merkes \ registreres i kroppen. Vi oppøver sensitivitet for kroppens signaler og fortolker disse for å styrke affektbevisstheten. Dette kan ha betydning for bl.a. identitetsopplevelse, grensebevissthet og angstmestring.
Kort sagt: øke nærhet til seg selv, «komme hjem».

Kunst og uttrykksterapigruppe

Bruk av maling, tegning, leire, bevegelse og poesi. Det du skaper kan gi økt innsikt og hjelpe deg til å bli mer bevisst på dine følelser og hvilke budskap de har. Kreative ferdigheter har ingen betydning for utbytte av denne terapien.

Henvisning sendes via fastlege eller annen henvisende instans til Poliklinikken/Gruppepoliklinikken ved Jæren DPS. Vurderingssamtaler tas gjennom hele året og pasienten blir tilbudt plass ved to hovedopptak i året.

Målet med behandlingen er at den enkelte skal opparbeide større innsikt i samspill med andre mennesker og oppdage hvordan egen sårbarhet og egne symptomer påvirker dette samspillet. Det fokuseres på å hjelpe pasienten til bedre følelsesregulering, mer nyanser i tenkning om seg selv og andre og å prøve ut nye mestringsstrategier.

Etter endt behandling er målet at pasientene har bedre kontroll over sine følelsesmessige reaksjoner, tar i bruk egne ressurser i større grad, tåler mer påkjenninger og har en opplevelse av en mer robust indre kjerne.

Først og fremst mennesker med alvorlige psykoser, bisarr atferd, pågående rusmisbruk samt alvorlige utviklingsforstyrrelser. Uttalte personlighetstrekk knyttet til paranoiditet og dyssosialitet er heller ikke forenlig med deltakelse.

Kontakt

Telefon

Alle henvendelser til gruppepoliklinikk skal gå gjennom sentralbordet 51 77 69 00

Postadresse

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hovedbygg 2.etg, inngang på sørsiden av bygget. 

Adresse

Åpningstider
 • I dag 08:00 - 15:00
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Flyfoto av en stor bygning

Jæren DPS

Austbøvegen 16

4340 Bryne

Praktisk informasjon

Pårørende er velkomne til å være med på pårørendekvelden som arrangeres hvert halvår. Utenom denne, kan dere spørre deltageren om å få være med i en eller flere samtaler med behandleren. Hvis dere ønsker det, og deltageren godtar det, kan dere få en egen samtale med behandleren.