Samarbeid med kommunene

Samarbeidet mellom Jæren DPS og kommunene har utviklet seg fra å være løpende og knyttet til enkeltsaker til å bli forpliktet gjennom en detaljert samarbeidsavtale. Det foregår jevnlig samarbeidsmøter, prosjekter, satsinger, utprøvinger og justeringer.

Pasientflyt handler om helsetjenestens evne til å gi riktig behandling på riktig nivå, til riktig tidsbruk, uten unødige omveier. For å oppnå helhetlige tilbud er det avgjørende at den enkelte enhet eller instans fokuserer på sammenhengen mellom egen innsats og resten av behandlingsnettverket.

God samhandling kjennetegnes av gjensidig informasjons- og kompetanseutveksling, at de ulike instansene til enhver tid vet hva som er deres oppgaver og ansvar, og at en har gjensidig respekt for hverandres kompetanse og oppgaver.

For pasienter med behov for et langvarig og koordinert behandlingstilbud vil samhandling mellom ulike instanser være helt sentralt for å sikre et vellykket behandlingsforløp.

Veilederen for distriktspsykiatriske sentre har undertittelen - "med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen."

Gode DPS-tjenester kjennetegnes av et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. Jæren DPS satser derfor betydelige ressurser på samhandling med kommunene. Samarbeidet mellom Jæren DPS og kommunene har utviklet seg fra løpende samarbeid i enkeltsaker til å bli forpliktet gjennom en omfattende samarbeidsavtale.

Hensikten med avtalen er

 • å sikre brukerne sammenhengende og helhetlige tjenester
 • å innfri føringene i samhandlingsreformen om økt samarbeid mellom forvaltningsnivåene, endring av oppgave- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene og økt fokus på forebygging og folkehelse

Forum for psykiatri på Jæren har samarbeidsavtalen og tilhørende saker som sitt mandat.

Aktive avtaler pr. i dag

N.K.S. Jæren DPS AS er avtalepart sammen med Helse Stavanger HF i likelydende avtale med hver av de 18 kommunene innenfor Helse Stavanger HF.

Les og last ned avtalene herSamarbeidsavtale mellom Regjeringen og private ideelle organisasjoner

Avtalene mellom Jæren DPS og kommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal ble revidert og undertegnet høsten 2013 og oppdatert siste gang i 2017. Avtalene er likelydende for de fire kommunene.

Melding av avvik

Det er utarbeidet en egen prosedyre som omhandler melding av avvik knyttet til samarbeidsavtalen. 
Prosedyre for avviksmeldingSkjema for avviksmelding

Praksiskonsulenten arbeider for å fremme samarbeidet mellom fastlegene og Jæren DPS. Praksiskonsulenten er en fastlege og arbeider på oppdrag av Jæren DPS.

Oppgaver som ligger til denne funksjonen er blant annet:

 • Jevnlige besøk på senterets enheter
 • Faste besøk i allmennlegeutvalgene i samarbeidskommunene
 • Fast medlem i Forum for psykiatri på Jæren
 • Faste møter med enhetsledere og rådgiver ved senteret
 • Faste møter med andre PKO-konsulenter i distriktet

Ved behov kan både fastleger og personell ved senteret ta kontakt med konsulenten.

Kontakt

Praksiskonsulent/fastlege Olav Martin Bryne Larsen, Vigrestad helsesenter, telefon 51 79 35 00

Kommunen har ansvar for koordinering av individuell plan.

Jæren DPS har følgende prosedyre i forbindelse med individuell plan (IP):

 • Ved innleggelse eller poliklinisk behandling avklares det om pasienten har IP.
 • Hvis pasienten har IP skal det i denne komme frem hvem som er koordinator (se samarbeidsavtalen angående forpliktende samarbeid om IP).
 • Alle tilføyelser og endringer i IP skal skje i samarbeid med pasienten og koordinator. Ved behov tar Jæren DPS initiativ til nødvendige samarbeidsmøter for å drøfte aktuelle endringer og tilføyelser.
 • Hvis pasienten ikke har IP, og dette er ønskelig, tar behandlingsansvarlig på enheten kontakt med koordinerende enhet i kommunen.
 • Hvis pasienten er underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold, har Jæren DPS ansvar for å inkludere beskrivelse og utførelse av tvunget vern i pasientens IP.
 • Hvis pasienten ikke ønsker IP, skal dette dokumenteres i pasientens journal.
 • Hvis pasienten ikke har samtykkekompetanse, skal pårørende samtykke i at det utarbeides IP.

Poliklinikken ved Jæren DPS tilbyr veiledning til kommunehelsetjenesten 1 gang pr. måned. Veiledningen kan gis til allmennlegene eller til psykiatritjenesten eller samlet for disse to gruppene. Det er kommunehelsetjenesten som tar stilling til hvilken type veiledning de ønsker.

Veiledning og undervisning i forhold til enkeltbrukere

Kommunehelsetjenesten kan avtale med den enkelte enhet ved Jæren DPS (v/enhetsleder) angående veiledning og/eller undervisning i forhold til enkeltbrukere. Enhetsleder vil underveis vurdere omfanget av denne type veiledning og undervisning. Hospitering Jæren JDPS ønsker å legge til rette for at hospitering kan gjennomføres etter ønske og behov.

Sist oppdatert 18.01.2023